Resolutionens innehåll

2250 är den första resolutionen om unga, fred och säkerhet som kommit från FN:s säkerhetsråd. 2250 poängterar de ungas aktiva deltagande i fredsbyggandet. Ofta har ungdomar setts som aktörer för våld eller dess offer. Det nya tankesättet som resolutionen undrstryker är ett viktigt steg mot att sudda ut de negative tankesätten och fördomarna mot ungdomar.

Resolutionen sätter agendan för stater, FN:s och sivilsamhällets politker och program, som behandlar unga ur ett perspektiv av fred och säkerhet. I resolutionen beskrivs unga som 18-29 år gamla. När man talar om unga, är det viktigt att förså att deras bakgrund varierar stort när det kommer till för exempel nationalitet, etnisitet, kön, sexuell läggning, hudfärg, socioekonomiska ställningen, kulturen och/eller religion.

2250 påminner om resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Hållbar fred kan inte byggas utan ungdomar. Stärkandet av de ungas deltagande är också ett sätt att minska på de ungas marginalisering och våldsamhet i beväpnade konflikter. Å andra siden understryker resolutionen att de ungas speciella behov för skydd måste tas I beaktande i konflikter och situationer efter konflikter.  

Unga, fred och säkerhet beaktas från fem olika områden:

  1. Deltagande. Resolutionen uppmärksammar nationella regeringar att öka på ungas delaktighet i beslutsfattande på alla nivåer för att motverka konflikter och lösa dem.
  2. Skyddande. Unga lyfts fram som en grupp som behöver särskild skydd under alla skeden av konflikter och efter dem.
  3. Förebyggande verksamhet. Unga måste få tillräckligt med stöd för aktiviteter som ökar det sociala sammanhörigheten och som motverkar våld. Våldsmotverkande aktiviteter som främjar fredskultur, tolerans, ungas dialog mellan olika kulturer och religioner och som förhindrar unga från att bli offer för våldsamheter. Resolutionen uppmanar även att stöda fredsfostran av hög kvalitet.
  4. Partnerskap. Resolutionen uppmanar regeringar att bilda och stärka partnerskap. Detta görs genom att till exempel få lokala aktörer och det civila samhället att delta i frågor som berör unga, fred och säkerhet. Medlemsorganisationer uppmanas att öka på bidraget för ungas egna aktiviteter för fred.
  5. Nedrustning, hemtagning och integration i samhället. Resolutionen uppmanar att ta I beaktande de ungas speciella behov i de ovannmända skeden, som används efter konflikter för att uppnå hållbar fred. Uppmärksamhet bör sättas också på de ungas skolningsmöjligheter, arbetsmöjligheter och att förebygga marginalisering.

Resolutionen 2250 ger verktyg till att bekämpa våldsam ekstremism. Ungas våldsamma radikalisering och ekstremism kan stärka konflikter och vara ett hot mot internationell stabilitet och utveckling. Resolutionen understryker att största delen av ungdomar inte representerar våldsamma aktörer. Unga har framför all ten viktig roll I att motverka våld och våldsam ekstremism. Istället för att döma ungdomar måste man ta I tu med de grundläggande orsakerna som leder till extremism.

Resolutionens godkännande ger vikt och erkännande åt det arbete som ungdomar redan gör för hållbar fred. Resolutionen 2250 ger visibilitet till ungas agerande och initiative samt till ungdomsorganisationer som strävar till att främja fred, rättvishet och diversitet.